REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenie

Ku každému tovaru zakúpenému vo firme ISSO s.r.o. je vystavená faktúra (resp. pokladničný blok) a prípadne dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Reklamácie sa riešia v zmysle zákona (O ochrane spotrebiteľa alebo Obchodného zákonníka). Zákazník má právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy) za podmienok stanovených zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení neskorších noviel..

Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená v mesiacoch na dodacom liste. Ak nie je pre daný tovar určená  iná záručná doba, platí záruka 24 mesiacov. Na baterky notebookov alebo iný spotrebný tovar môže byť záruka 12 resp. 6 mesiacov. Záručná doba platí dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 14 kalendárnymi dňami sa v prípade, že sa chyba potvrdí (24 hod. na otestovanie) vymení za podmienky, že daný tovar je na sklade.. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V zmysle § 18 ods.4 zákona č. 250/2007 Z.z., ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

    ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

    ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

    ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

Spôsob výkonu reklamácie

Reklamácie sa vybavujú v sídle firmy ISSO s.r.o., nie u zákazníka. Zákazník doručí  reklamovaný tovar na adresu Andreja Hlinku 40, Prievidza. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov              ( poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.  V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. júna 2015 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácii a zárukou tovaru.  Firma ISSO s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácii je nutné postupovať podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

V Prievidzi, dňa 30.5.2015

Ivan Sýkora,
riaditeľ ISSO sro